Ugdymo planas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

                  Mokslo metų trukmė ir ugdymo turinio planavimas apima:

2016-2017 m.m.

1

          Gimnazijos tarybos sprendimu:

  1. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas pusmečiais.
  2. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  3. Pamokos pradedamos 8.00 valandą.
  4. Pamokos trukmė: 1- oje klasėje – 35 min.; 2 – 12 klasėse – 45 min.

Mokslo metai skirstomi:

2016-2017 m.m.

2

Mokiniams skiriamos atostogos (įskaitytinai):

3

Pastaba.1) II klasės mokiniams ugdymo procesas koreguojamas, jei PUPP vykdomas mokinių atostogų metu.

2) IV klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

3) IV klasės mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 04-18 dieną.

 

  1. Mokinys į gimnaziją gali neatvykti:

12.1. paskelbus ekstremalias situacijas, keliančias pavojų mokinių sveikatai ir/ar gyvybei,

12.2. esant žemai oro temperatūrai:

12.2.1. 1-5 klasių mokiniai, kai yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė;

12.2.2. 6-12 klasių mokiniai, kai yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė;

12.3. jei pamokos nevyko dėl šalčio, stichinių nelaimių ar ligų epidemijų (karantino), dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl …“. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Comments are closed.