Pradinis ugdymas

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą. Mokytojas gali savo nuožiūra integruoti atskirus mokomuosius dalykus, dirbti integruotai visą darbo dieną, kelias dienas, savaitę. Mokytojas ar mokytojų grupė renkasi Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotas mokymo priemones (jų komplektus, sistemas). Papildomą mokymo medžiagąbe norimą vadovėlių sistemą  mokytojas renkasi savo nuožiūra. Visų dalykų moko vienas pradinių klasių mokytojas.

Pradinio ugdymo mokinių pažangos vertinimas:

·         kontroliniai darbai inicijuojami, sudaromi ir vykdomi mokytojų (jų  grupės) iniciatyva. Jų paskirtis-įvertinti savo (mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti moksleivių pasiekimus, numatyti, kokią pagalbą reikia suteikti mokiniams;

·         mokinių pasiekimams fiksuoti naudojamos Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotos mokinių pasiekimų vertinimo knygelės bei klasės dienynai;

·         mokinių daromą pažangą ar ugdymo(si) sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su tėvais ir pačiais mokiniais individualių susitikimų (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 ar 3 kartus per metus) metu;

·         baigiančių 4 klasę mokinių visų dalykų pasiekimai įvertinami aprašu, charakteristika pagal išsilavinimo standartus.

Mokyklos mokytojų tarybai, mokinių tėvams pritarus, pradinio ugdymo programa vykdoma pagal nurodytą pamokų skaičių.

Pradinio ugdymo lentelė:

prad

Comments are closed.