Asmens duomenų apsauga

Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijoje paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūno pareigas vykdys direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Justyna Franckevič.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią Justyną Franckevič el. p. justynastefanovi@mail.ru ,  tel. (8 5) 249 48 34

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka