Bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS                          

Biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai;

Skaitytojai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje;

Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti;

Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, vadovėliai – visiems mokslo metams.

 

1. SKAITYTOJŲ TEISĖS:

1.1  gauti išsamią informaciją apie mokyklos bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

1.2   naudotis bibliotekos katalogu ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

1.3 naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

1.4 naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais.

 

2. SKAITYTOJAI PRIVALO:

2.1 laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

2.2 neišnešti dokumentų iš bibliotekos, jei dokumentai  neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

2.3  nustatytu laiku grąžinti paimtus dokumentus.

 

3. SKAITYTOJŲ ATSAKOMYBĖ:

3.1 praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentus (įrangą) skaitytojas privalo juos pakeisti tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais dokumentais;

3.2 baigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi mokinys, o darbuotojas – darbo sutartį, privalo atsiskaityti su biblioteka.

 

4. BIBLIOTEKA PRIVALO:

4.1  informuoti skaitytojus apie savo dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;

4.2 užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.