Vidurinis ugdymas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283) (toliau – vidurinio ugdymo bendrosios programos).

Mokykla, vykdydama vidurinio ugdymo programą, iš anksto informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokyklos teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir padeda mokiniams susidaryti individualius ugdymosi planus dvejiems metams.

Vidurinio ugdymo mokymosi turinys: bendrojo ugdymo branduolys, privalomas ir bendras visiems mokiniams, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Branduolio apimtį sudaro 60% viso pamokų laiko. Branduolio paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo pagrindus. Apie 40% mokymo turinio mokiniai renkasi laisvai ir susidaro individualų ugdymosi planą pagal mokyklos parengtą ir patvirtintą formą (papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai).

Bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. Mokinio pageidavimu, dalyko kursui mokytis gali būti skiriama ir daugiau pamokų, nei nurodyta bendrųjų ugdymo planų lentelėje.

Mokykla siūlo:

Pasirenkamieji dalykai: informacinės technologijos, rusų kalba  (A1 / A2) (3-oji kalba), anglų kalba  (A1 / A2) (3-oji kalba), vokiečių kalba  (A1 / A2) (3-oji kalba), psichologija, geopolitika geometrija.

Dalykų moduliai: rusų gramatikos labirintuose, istorinės karikatūros ir žemėlapio analizė, anglų kalbos gramatikos labirintuose, psichologijos pagrindai, samprotavimo mokymas (gimtoji kalba), lietuvių kalbos rašybos įgūdžių tobulinimas, anglų kalbos mokymasis skaitant ir rašant, rusų kalbos rašymo ir rašytinės, istorijos šaltiniai ir analizės metodika raiškos gebėjimų gilinimas, bendrosios ir organinės chemijos uždavinių sprendimas, nestandartinių ir probleminių matematinių uždavinių sprendimas, ugdymas karjerai „Planuok savo ateitį“.

Keisti dalyką, dalyko programos kursą, dalyko modulį mokinys gali pagal mokyklos parengtą tvarką.

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TVARKA

Pamokų paskirstymas 11 – 12 klasėse Vidurinis ugdymas

DALYKO, KURSO, DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO KEITIMO TVARKA

Comments are closed.